Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego linia jest modernizowana?
Linia 220 kV Janów – Rogowiec została wybudowana w 1947 roku, natomiast odcinek 220 kV Rogowiec – Piotrków powstał w 1969 roku. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy przedmiotowej linii kwalifikują się do wymiany.

 

Kto skorzysta na modernizacji?
Linia jest częścią Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i należy rozpatrywać inwestycję także w kategoriach całego kraju.  Prowadzone przez nas przedsięwzięcie jest typowym przykładem inwestycji celu publicznego, również w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

 

Czy trasa linii zmieni się?
Nie, przebieg linii pozostanie bez zmian, podobnie jak jej napięcie. Po modernizacji linia poprawi bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do aglomeracji łódzkiej, jak również do miejscowości znajdujących się w jej sąsiedztwie.

 

Na czym będzie polegać modernizacja?
Trzydzieści słupów zostanie rozebranych i wymienionych na nowe. Na odcinku Rogowiec – Piotrków dostawiona będzie jedna dodatkowa konstrukcja. Wszystkie uszkodzone fundamenty zostaną naprawione. Wykonawca uzupełni również uszkodzone elementy słupów, wymieni czterdzieści łańcuchów izolatorowych, a także przeprowadzona zostanie regulacja zwisów przewodów. Zastosowane będą także zabezpieczenia antykorozyjne.

 

Kiedy rozpoczną się prace i ile dokładnie potrwają?
W sprawach formalno-prawnych Wykonawca będzie kontaktował się z właścicielami nieruchomości już w lipcu 2018 r. Rozpoczęcie pierwszych prac modernizacyjnych planowane jest jesienią 2018 r., budowa nowych konstrukcji rozpocznie się w kwietniu 2019 r. Ogłoszenia o terminach będą zamieszczane regularnie na stronie www.liniajanowrogowiecpiotrkow.pl.

 

Czy samorządy zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia prac?
Przed rozpoczęciem budowy, Wykonawca skontaktuje się z władzami miast i gmin położonych na trasie linii, aby omówić najważniejsze kwestie związane z zakresem prac, terminami oraz rodzajem wykorzystywanego sprzętu.

 

Jak będą przeprowadzane uzgodnienia z właścicielami nieruchomości?
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca odwiedzi właścicieli działek, na których prowadzone będą prace w celu podpisania stosownych dokumentów. Wykonawca zobowiąże się do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia. Ustalone zostaną warunki wejścia na nieruchomość. Przedstawiciele Wykonawcy zaprezentują plan i harmonogram pracy na nieruchomości.

 

Na jakiej podstawie określa się kwotę odszkodowania?
Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas wykonywanych prac związanych z modernizacją linii będą regulowane przez  Wykonawcę. Dokładna wartość odszkodowania będzie określana po wykonaniu prac. Wtedy sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się powstałe szkody i określa kwotę rekompensaty. Protokół podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i właściciel nieruchomości, bądź upoważniona przez niego osoba. Zapisy protokołu, w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej większości przypadków ustalane z właścicielem w drodze porozumienia, ewentualnie korzysta się z pomocy rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza operat szacunkowy.

 

Kto nadzoruje przebieg prac?
Kierownik budowy, który odpowiada za wszystkich pracowników, bezpieczeństwo, a także prowadzi dokumentację przebiegu prac. Inne osoby zaangażowane w budowę to m.in. kierownicy robót, inżynierowie, czy brygadziści, którzy zarządzają kilkuosobowymi zespołami pracującymi na jednym stanowisku słupa. Mieszkańcy otrzymają kontakt do osoby odpowiedzialnej za prace budowlane na danej nieruchomości. Ze względów bezpieczeństwa teren budowy zostanie zabezpieczony, a przebywać na nim będą mogły wyłącznie osoby uprawnione.

 

Z jakiego sprzętu budowlanego będzie korzystał wykonawca? 
Samochody ciężarowe, dźwigi i koparki pojawią się przy pracach budowlanych na stanowiskach słupowych. Część prac będzie wymagała użycia sprzętu specjalistycznego, na przykład samochodów wykorzystywanych do naciągania przewodów czy podnośników koszowych, jednak ich rozmiary są podobne do typowych maszyn budowlanych. Słupy na miejsce budowy będą dostarczane w postaci kątowników, które mieszczą się w zwykłym samochodzie ciężarowym. Konstrukcja słupa będzie montowana na miejscu.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE