Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Hałas

W zależności od rodzaju zabudowy otaczającej linię, dopuszczalne w środowisku wartości poziomów hałasu, którego źródłem jest napowietrzna linia elektroenergetyczna wynoszą: od 40 dB w porze nocnej do 50 dB w dzień. Określono je w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

 

Określenie „hałas” kojarzy się raczej z odgłosem startującego samolotu, pracującego młota pneumatycznego czy dźwiękami dobiegającymi z ruchliwej ulicy w centrum miasta. W kontekście linii elektroenergetycznej mamy do czynienia z szumem towarzyszącym jej pracy, często określanym jako „bzyczenie”. Poziom tego szumu mieści się w przedziale od 30 do 45 dB.

Mówiąc obrazowo, natężenie tego dźwięku jest zbliżone do odgłosów szumu lasu albo dźwięków słyszalnych w mieszkaniu. Warto też wiedzieć, że w przypadku nowych linii dźwięk ten pojawia się jedynie w wyjątkowo niekorzystnych warunkach pogodowych: gdy mży lub powietrze jest bardzo wilgotne (ok. 35 dni w roku). Przy innej pogodzie linia jest praktycznie niesłyszalna.

INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE