Modernizacja linii 220 kV

Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków

 

Aspekty formalno-prawne inwestycji

Jak będą przeprowadzanie uzgodnienia z właścicielami nieruchomości?

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca odwiedzi właścicieli działek, na których prowadzone będą prace w celu podpisania stosownych dokumentów.

Wykonawca zobowiąże się do uporządkowania terenu po zakończeniu prac budowlanych, a także wypłaty odszkodowania za ewentualne zniszczenia.

Ustalone zostaną warunki wejścia na nieruchomość. Przedstawiciele Wykonawcy zaprezentują plan i harmonogram pracy na nieruchomości.

 

Na jakiej podstawie określa się kwotę odszkodowania?

Rekompensaty za ewentualne straty powstałe podczas wykonywanych prac związanych z modernizacją linii będą regulowane przez Wykonawcę.

Dokładna wartość odszkodowania będzie określana po wykonaniu prac. Wtedy sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się powstałe szkody i określa kwotę rekompensaty. Protokół podpisuje przedstawiciel Wykonawcy i właściciel nieruchomości, bądź upoważniona przez niego osoba.

Zapisy protokołu, w tym kwota odszkodowania, są w zdecydowanej większości przypadków ustalane z właścicielem w drodze porozumienia, ewentualnie korzysta się z pomocy rzeczoznawcy majątkowego, który sporządza operat szacunkowy.

 

 
INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna SPIE